ABOUT GLENN

OVER GLENN
De fascinatie voor fotografie begon toen Glenn als kleine jongen in de zestiger jaren zijn vader in een rood schijnsel van licht op de vliering zag zitten waar zwart wit beelden op schijnbaar magische wijze verschenen op een velletje fotopapier welke in een bak met vloeistof werd gelegd. Deze fascinatie dreef hem ertoe om in 1979 de fotovak MTS te beginnen waar hij 4 jaar later met een diploma op zak weer afscheid van nam. Op deze school werd een brede & technische basis gelegd met de reclamefotografie als hoofdaccent.
 

Deze basis breidde zich aanzienlijk uit tijdens de 10 jaar waarin Glenn na zijn schoolopleiding als burgerfotograaf voor de Koninklijke Landmacht werkzaam was. Hier lag het accent veel meer op de reportagefotografie waarbij hij een goed gevoel wist te ontwikkelen om op pakkende wijze de juiste momenten te vangen in een frame van strakke composities. De vaardigheid om de uiteindelijke compositie reeds in de camera te bepalen en niet achteraf, wierp zijn vruchten af bij het maken van de vele band-dia producties voor verschillende bedrijfstakken binnen de Landmacht. Glenn’s audiovisuele producties werden niet alleen getypeerd door een strakke beeldvoering maar ook door vakkundig en esthetisch gebalanceerde verlichtingen.

Zijn beheersing van het licht bleef niet onopgemerkt toen hij tevens door de video afdeling van hetzelfde bedrijf werd gevraagd om als belichter dienst te doen. Het gebruik van het zogenaamde continue-licht tijdens de video producties vroeg om een andere benadering als het gebruik van flitslicht. De fascinatie voor het continue-licht groeide voornamelijk door het meer beheersbare & “kneedbare” karakter van deze lichtsoort. Het tekenen met licht in letterlijke zin was niet alleen inspirerend, maar verruimde tevens zijn horizon in de fotografie.

Ook tijdens de jaren dat Glenn zijn pijlen op andere doelen in het leven had gericht, bleef zijn fotografen oog zich rijpen. Het reizen door verschillende landen van het continent Afrika, maar ook India, Pakistan, Indonesië en Maleisië hebben zijn gevoel voor kleur, licht, compositie & sfeer alleen maar verrijkt en doen groeien.

Aangekomen in het digitale tijdperk van de fotografie weet Glenn zich opnieuw grenzeloos geïnspireerd door de schijnbaar oneindige mogelijkheden die dit era binnen handbereik hebben gebracht van zijn passie & grote liefde, de fotografie.

Onveranderd door alle tijden heen, blijft zijn filosofie dat een foto voor zichzelf moet spreken en geen lange uitleg achteraf nodig heeft. Het belangrijkste wat een foto moet uitstralen is ‘sfeer & gevoel’. Deze worden bepaald door de ingrediënten: het moment, de gehanteerde techniek, het licht, de compositie en het onderwerp.

ABOUT GLENN
Glenn’s fascination for photography was born when he as a young boy in the sixties was observing his father sitting in the attic in a gleam of red light, where black and white images appear almost magically on a piece of photo paper after being placed in a tank with fluid. This fascination led him to study photography in 1979, which he successfully completed after four years where he learned a broad & technical basis with main accent on advertising photography.

Those roots substantially increased during ten years of working as a civilian photographer for the Royal Dutch Army, emphasizing mainly on documentary photography whereby he developed a fine sense of being able to capture the essence of a moment in an array of tight compositions. The ability to secure the final composition in the camera instead of afterwards, bear fruit when shooting many audiovisual slide productions for various sectors of the army. Glenn’s audio-visual productions were not only characterized by a tight clean imagery but also by skilled and aesthetically balanced lighting.

His control of light did not go unnoticed when he was also asked by the video department to serve as a lighting technician. The use of so-called continuous light during video productions called for a different approach when using flashlight. Glenn’s fascination for continuous-light grew because of its manageable and mouldable nature. Drawing with light in a literal sense was not only inspiring but it also broadened his horizon in photography.

Even during the years that Glenn’s focus was on other goals in life, his photographer eye kept on maturing. Travelling through different countries in the African continent and other countries such as India, Pakistan, Indonesia and Malaysia only enriched and made grow his sense of colour, light and atmosphere. After arriving in the digital age of photography, Glenn is again boundlessly inspired by the seemingly infinite possibilities that this era has brought within reach of his passion and great love, photography.

His philosophy remained unchanged throughout the years; a picture should speak for itself and does not need a long explanation afterwards. The essence of a picture should be the atmosphere and feeling it radiates. These are the results of specific ingredients; the moment, the used technique, the light, the composition and the subject.